TR | EN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışında kalan ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışında kalan ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim-öğretim programları, kayıt yenileme ve silme işlemleri ile geçişler, sınavlar ve değerlendirmeler ve diploma hazırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) Akademik birim: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı ilgili fakülte ve meslek yüksekokulunu,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve akademik sorunlarıyla ilgilenmek üzere atanan öğretim üye veya görevlisini,

d) Dekan: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı ilgili fakülte dekanını,

e) Fakülte: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı fakülteleri,

f) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

g) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ğ) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

h) Meslek yüksekokulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

ı) Müdür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürünü,

i) Öğretim planı: Öğrenim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim-öğretim faaliyetlerinin tümünü gösteren planı,

j) Ön koşullu ders: Bir derse kayıt olmak için başarılmış olması gereken dersi,

k) Ön lisans programı: En az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

m) Program: Eğitim-öğretim süreleri iki ile dört yıl olarak düzenlenmiş ve bölümler altında yapılandırılmış eğitim-öğretim alanlarını,

n) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

o) Rektörlük: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünü,

ö) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,

p) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

r) Üniversite Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

s) Yerel kredi: Haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık laboratuvar ve uygulama saatinin yarısının toplamını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

t) Yüksekokul: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri ve süreleri

MADDE 5 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl, en az 70 iş gününe karşılık gelen 14 haftalık eğitim-öğretim günüdür. Kayıt ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler, bu sürenin dışındadır.

(2) Akademik birimlerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun kararıyla, gerektiğinde yaz okulu açılabilir. Yaz okulu öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Yaz okulunda kayıt yaptıracak misafir öğrenciler için alınacak ücret, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Bir yıllık hazırlık sınıfı programları hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, eğitim-öğretim süreleri ön lisans programlarında iki yıl, lisans programlarında dört yıldır. Bu süreler azami olarak, ön lisans programlarında dört yıl, lisans programlarında yedi yıldır. Öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, ön lisans ve lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeniyle kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar, normal ve azami eğitim-öğretim süresine dahildir.

 (4) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminin süresi, azami iki yıldır.

 (5) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar program süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 6 – (1) İlgili kurullar, diplomaya yönelik eğitim-öğretim programlarını, yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenen program yeterliliklerini sağlayan ve Senato tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda hazırlar. Ders ve benzeri öğrenim türleri ile öngörülen dönem ve süreleri, ilgili kurulun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir.

(2) Müfredat, Senato tarafından uygun görülen forma göre akademik birimler tarafından düzenlenir, ilgili kurulların kararı ve Senato onayı ile kabul edilir.

(3) Üniversitenin içinden veya dışından yapılacak yatay geçiş, çift anadal ve yandal işlemleri;  Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri, YÖK kararları ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(4) Akademik birimler, bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalarak Senato onayı ile uygulama usul ve esasları belirleyebilir.

(5) Değişim programlarıyla yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde, öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir. Bu programlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 7 – (1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun uygun görmesi ve YÖK’ün onayı ile örgün, ikili ve uzaktan eğitim ile öğretim yapılabilir.

Üniversiteye giriş ve kesin kayıt işlemleri

MADDE 8 – (1) Akademik birimlere kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, yurt dışından alınan lise diplomalarının denkliğinin, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda, o eğitim-öğretim yılında Üniversitenin akademik birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak akademik birimlerde, o eğitim-öğretim yılı içinde geçerli olan puana ve şartlara sahip olmanın yanı sıra, yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olmak, aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tarafından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.

(3) Öğrencilerin akademik birimlere kayıtları, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıtlarını e-Devlet üzerinden ya da şahsen veya noter onaylı vekâletname verecekleri kişiler tarafından yaptırabilir. Posta yolu ile başvuru kabul edilmez.

(4) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Kayıt süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, hakkını kaybeder.

(5) Üniversiteye kayıt olan her öğrenci için ilgili akademik birim tarafından, Senatonun belirlediği esaslara göre akademik danışman atanır.

(6) Usule aykırı kaydı tespit edilenlerin kayıtları iptal edilir.

Danışmanlık

MADDE 9 – (1) Kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, ilgili bölüm başkanınca öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak amacıyla, bölümün öğretim elemanları arasından bir danışman belirlenir. Danışmanlık, Senato tarafından belirlenen yönergeye göre yürütülür.

Kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Öğrenci, tüm öğretim süresince, her yarıyıl başında Senatonun belirleyeceği süre ve yönteme göre kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmemiş olan yarıyıl, öğretim süresinden sayılır. Kayıt süresi içerisinde kaydını yenilemeyen ve katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenlerin kaydı yapılmaz ve yenilenmez, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Azami süreler içinde sekiz yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencinin, Üniversitenin kararı ve YÖK onayı ile ilişiği kesilir.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 11 – (1) Üniversitenin fakülte ve meslek yüksekokullarına yatay ya da dikey öğrenci geçişleri, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 12 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Öğrenim harcını ödemeyen öğrenciler, ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ekle-sil süresi içindeki kayıt koşulları, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o yarıyılda kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Dersler ve öğretim planı

MADDE 13 – (1) Öğretim; belirlenen dersler, uygulamalar, laboratuvar, atölye çalışmaları, proje ve benzeri çalışmaları kapsar. Dersler; zorunlu, seçmeli ve isteğe bağlı olarak üç gruptur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu, seçmeli dersler ise öğrencinin seçerek almak zorunda olduğu ve çoğunluğu kredili derslerdir. İsteğe bağlı dersler, öğrencinin alıp almamakta serbest olduğu, ancak ilgi duyduğu belli konularda bilgisini arttırmak amacını taşıyan kredisiz derslerdir ve mezuniyet değerlendirmesine katılmaz.

(2) Derslerin öğretim süresince yarıyıllara dağılımı, haftalık teorik, laboratuvar ve her türlü uygulama çalışmalarının saati, yerel ve AKTS kredi değeri ve olması halinde ön koşulları bölümce düzenlenerek, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senato onayı ile kesinleşir. Ön koşullu derslerin kredi toplamı, ilgili bölüm veya program dersleri toplam yerel kredisinin %20’sini aşamaz.

(3) Öğrenci, programının öğretim planında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen seçmeli derslerden gerekli sayıda almak ve dört yıllık bir lisans programında 240, iki yıllık ön lisans programında 120 AKTS kredilik dersi başarmakla yükümlüdür.

Kredi yükü ve ders kaydı

MADDE 14 – (1) Bir öğrencinin, güz veya bahar yarıyılında kayıt olabileceği derslerin yerel kredi değeri toplamı en çok 22’dir.

(2) Genel not ortalaması 3.00 veya üstünde olan öğrenciler, danışmanlarının onayıyla bir yarıyılda toplam 30 yerel kredi değerindeki derslere kayıt yaptırabilir.

Ders değiştirme, ekleme, silme ve dersten çekilme

MADDE 15 – (1) Bir öğrenci, danışmanının onayı ile akademik takvimde belirlenen ekle-sil süresi içinde kaydolduğu derslerde değiştirme, ekleme ve silme işlemlerini, 14 üncü maddede belirlenen kredi sınırları içinde yapabilir.

 (2) Öğrenci ilgili yarıyıla kayıt olduğu derslerden devamsızlık hakkı süresini geçmemiş olmak kaydı ile dersten danışman onayı ile çekilebilir. Her öğrenci bu hakkı, öğrenim hayatı boyunca ön lisans programlarında en fazla 2, lisans programlarında 4 ders için kullanabilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Öğrenci, teorik ders çalışmalarının %70’ine, laboratuvar ve uygulama çalışmalarının %80’ine devam etmek zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. İlgili yönetim kurulu ile görevlendirilen öğrenciler, izinli sayılır. Sağlık raporu, derslere devam yükümlülüğünü kaldırmaz.

(2) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca, Türkiye’yi uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrenciler için derslere devam koşulu aranmaz.

(3) Derse devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciye, devam etmediği dersten DZ notu verilir. DZ notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür. DZ notu alan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez.

(4) Dersi, DZ notu dışında tekrar etmek zorunda olan öğrencilerin, devam zorunluluğu öğretim elemanı tarafından belirlenir. Öğrenci, öğretim elemanının yarıyıl başında dersle ilgili belirleyeceği koşullara uymak zorundadır.

Derslerin kredi değerleri

MADDE 17 – (1) Bir dersin yerel kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık laboratuvar ve uygulama saatinin yarısının toplamından oluşur.

(2) Bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulu kararı ve Senato onayıyla bazı ders ve uygulamalarda özel yerel kredilendirme yapılabilir. Not ortalamasına katılmayan dersler, kredilendirilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 18 – (1) Öğrencinin başarısı, yarıyıl içi sınavları ile ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmaların başarı düzeyi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları göz önüne alınarak belirlenir. Bu sınavların tarihleri, ilgili yönetim kurulunca belirlenir ve yarıyılın ilk dört haftası içinde, öğrencilere duyurulur.

(2) Yarıyıl içi çalışmalarının, sınavının ve yarıyıl sonu sınavının başarı tespitindeki ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından, ilgili yarıyılın ilk iki haftası içinde sisteme girilir ve öğrencilere duyurulur. Ancak yarıyıl içi değerlendirmelerin toplam ağırlığı, % 30’dan az ve % 70’ten çok olamaz.

(3) Proje, laboratuvar ve uygulama esasına dayanan derslerde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirme sınırlarına uyulma zorunluluğu yoktur.

(4) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav ve dönem içi çalışmalar, yarıyıl sonu sınavı, telafi sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve muafiyet sınavıdır.

(5) Gerek görüldüğünde sınavlar, ilgili yönetim kurulunun kararı ile Cumartesi ve/veya Pazar günleri de yapılabilir.

(6) Sınavların kurallara uygun yapılmasından, ilgili öğretim elemanları ve sınav gözetmenleri sorumludur.

(7) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde, sınavlara girmek zorundadır. Aksi hâlde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin, girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(8) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda herhangi bir sınavda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilen öğrencinin sınavı, geçersiz sayılır ve o sınav için sıfır ham notu verilir.

(9) Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için en az bir yazılı ara sınav yapılır. Kişisel beceri gerektiren derslerin sınavları, uygulamalı olarak yapılabilir. Bu sınav dışında, başarı harf notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir.

(10) Yarıyıl sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl sonunda gireceği sınavdır. Dönem sonu sınavlarının gün ve saatleri, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili akademik birimler tarafından düzenlenerek ilan edilir.

(11) Bütünleme sınavı: Yaz okulu uygulanan programlarda bütünleme sınavı yapılmaz. Yaz okulu uygulanmayan programlarda akademik takvimde belirtilen tarihlerde bütünleme sınavları ilgili yönetim kurulunun kararı ile yapılır.

(12) Telafi sınavı: Öğrenci, Üniversite tarafından görevlendirildiği için ya da sınav çakışmaları nedeniyle giremediği tüm sınavlar için telafi sınavına girebilir. Telafi sınavlarının ne zaman yapılacağı, ilgili kurul kararı ile belirlenir.

(13) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara katılamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Öğrenci, mazeretinin bitişini, takip eden üç iş günü içinde ilgili akademik birime dilekçe ve eki ile müracaat etmelidir. Ara sınav mazeret sınavları, yarıyıl sona ermeden yapılır. Bütünleme sınavı yapılması durumunda, yarıyıl sonu sınavlarına mazeret hakkı verilmez. Yarıyıl sonu mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen ilk hafta içerisindeki bir iş gününde yapılır. Kısa süreli sınavlara, mazeret hakkı verilmez. Herhangi bir sebeple mazeret sınavlarına giremeyen öğrencilere, ikinci bir mazeret sınavı hakkı verilmez.  Mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeretinin süresi içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre zarfında girilmiş olan sınavlar, ilgili kurul kararı ile iptal edilir.

(14) Muafiyet sınavı, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için öğretim yılı başında açılan sınavlardır. Bu sınavlar ve değerlendirme işlemleri, Senato tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.

(15) Engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde, ilgili birim yönetim kurulunca özel eğitim-öğretim programı ve sınav yöntemleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

(16) Tek ders sınavı: Mezuniyeti için tek dersi kalan ve dönem sonu sınavına girme şartını sağlamış olan öğrenciye, başarısız dersinden, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavından alınan not, ilgili dersin geçme notu olarak kullanılır. Tamamı uygulamalı olan derslerden, tek ders sınav hakkı verilmez. Kısmi uygulamalı derslerde, ilgili birimin kurulları karar verir. Tek ders sınavlarına, mazeret hakkı verilmez. Sınavların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen ilk yedi iş günü içinde fakülte dekanlıklarına veya meslek yüksekokul müdürlüklerine vereceği dilekçeyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz, dersi veren öğretim elemanının da içinde olduğu üç kişilik bir komisyon kurularak değerlendirilir. Eğer herhangi bir maddi hata tespit edilirse, not düzeltilmesi ilgili yönetim kurulu onayıyla yapılır.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 20 – (1) Öğrencinin, bir dersteki başarısı, bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek; sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak yapılır.

(2) Öğrenci değerlendirmeleri, 0-100 not aralığında tam sayı üzerinden yapılır. Öğrencilere, aldıkları her ders için gerekli sınav ve benzeri değerlendirmeler sonunda, dersin öğretim elemanı tarafından dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme esaslarına göre; aşağıdaki şekilde harfli başarı notu ve başarı katsayısına dönüştürülür.

a) Katsayılar ve başarı harf notları, aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

Başarı Notu        Katsayı             Başarı Derecesi

      AA                  4.00               Pekiyi

      BA                  3.50               İyi-Pekiyi

      BB                  3.00               İyi

      CB                  2.50               Orta-İyi

      CC                  2.00               Orta

      DC                  1.50               Şartlı Geçer

      DD                  1.00               Şartlı Geçer

      FF                  0.00               Başarısız

(3) DD alt sınırı, 100 üzerinden 34 ve altında olamaz. Not ortalamalarına katılmayan ve katsayı ile bağlantılı olmayan derslerin değerlendirmeleri, aşağıdaki gibi yapılır:

a) DZ (Devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında, FF sayılır. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi, tekrar eder.

b) YT (Yeterli) notu, bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.

c) YZ (Yetersiz) notu, not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

ç) MU (Muaf) notu, ilgili yönetim kurulu kararıyla muafiyet hakkı tanınan dersin notudur.

d) TN (Tamamlanmayan) notu, öğretim elemanının kabul edeceği mazeretler nedeniyle; proje, uygulama, bitirme ödevi ve bunun gibi derslerde gerekli çalışmalarını zamanında tamamlamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Ancak bu süre bitmeden, öğretim elemanı tarafından, öğrencinin başvurması ve ilgili yönetim kurulunun onayı durumunda, öğrenciye ek süre verilebilir. Eksiklerini verilen süre sonunda tamamlamayan öğrencinin TN notu, FF notuna dönüşür.

e)  DÇ harf notu; öğrencinin ders kaydı yaptırıp ilgili kurul kararı ile dersten çekilmesi uygun bulunan derse verilen nottur.

Not ortalamaları

MADDE 21 – (1) Not ortalaması, öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her dersten alınan harf notunun katsayısı ile o dersin kredi değeri çarpımları toplamının, derslerin yerel kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir yarıyılda alınan dersler için yapılırsa, yarıyıl not ortalaması, Üniversiteye girişten itibaren alınan tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında ise ağırlıklı genel not ortalaması elde edilir. Üniversiteye devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasına, devam etmekte oldukları programda almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları derslerden sadece ilgili yönetim kurulu kararıyla yeni programlarına uygun bulunan dersler katılır. Seçmeli bir ders yerine başka bir ders tekrarlandığında, sadece en son alınan dersin notu, genel not ortalamasına katılır. Not ortalamaları, virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Öğrenci, ilgili fakülte ya da yüksekokul yönetim kurulunun kararı ile başka üniversiteden ders alabilir. Başka üniversiteden alınan dersin notu, 20 nci maddeye göre harf notuna dönüştürülür. Not dönüşümlerinin nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenir. Dönüşümü yapılan notlar, genel not ortalamasına katılır.

(3) Yatay geçiş yolu ile veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye kaydolan öğrencilerin, daha önce almış oldukları eşdeğerliliği kabul edilen başarılı dersleri, Senatonun belirlediği esaslara göre harf notuna dönüştürülerek genel not ortalamasına katılır.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 22 – (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Ağırlıklı genel not ortalaması, en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılır. Ağırlıklı genel not ortalaması, 2.00’ın altına düşen öğrenciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

(2) Takip eden güz, bahar veya yaz dönemi sonunda, ağırlıklı genel not ortalaması 2,00’ı sağlayan öğrencinin akademik yetersizlik uyarısı kalkar.

Ders tekrarı

23 üncü maddenin b bendinde belirtilen ders tekrarı ile ilgili hüküm, 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren, birinci sınıfa kayıt yaptıracak öğrencileri kapsamakta olup, daha önce kaydolan öğrencileri kapsamaz.

MADDE 23 – (1) Bir dersin tekrarı, aşağıda belirtildiği şekilde yapılabilir:

a) Bir dersten FF, YZ ve DZ notu alan öğrenci, bu dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

b) Genel not ortalaması, 2.00’ın altında olup akademik yetersizlik uyarısı almış öğrenci, DD, DC harf notu aldığı dersi, verildiği ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.

c) Bir öğrenci, genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile daha önce başarmış olduğu dersleri tekrar edebilir ve alınan en son not hesaba katılır.

ç) Seçmeli bir dersten FF, DZ veya YZ alan öğrenci, o ders yerine programda aynı gruptaki başka bir seçmeli dersi danışmanın onayıyla alabilir.

Azami öğrenim süreleri

MADDE 24 – (1) Öğrencilere ön lisans ve lisans öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler; açılması halinde yaz okulu ve hazırlık sınıfı hariç, ön lisans için dört yıl, lisans için yedi yıldır. Hazırlık sınıfı için azami süre iki yıldır. Lisansta, en az 180 AKTS ya da yerel kredinin en az % 75’ini, ön lisansta en az 60 AKTS ya da yerel kredinin en az % 50’sini başarı ile tamamlamış öğrenci, son sınıf öğrencisi sayılır.

(2) Azami süreler sonunda, son sınıf sayılmayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 (3) Azami eğitim öğretim süresi sonunda, mezuniyet koşullarını sağlayamayan son sınıf öğrencileri hakkında yapılacak işlemler, aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrencilere daha önce alıp başarısız oldukları (FF, YZ notu aldıkları) dersler için, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir.  Daha önce hiç almadığı ve devam şartını yerine getirmediği derslerden, sınav hakkı verilmez. Yarıyıl sonu harf notu değerlendirmesi, yarıyıl içine yayılan çalışmalar sonucunda oluşan dersler (tasarım dersleri, stüdyo dersleri, laboratuvar, staj uygulamaları, dönem projesi, tez ve teze ilişkin dersler vb.) için ek sınav hakkı verilmez.

b) Sınavda alınan not, tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir. Dönem içinde alınan notlar, hesaba katılmaz.

c) İlan edilen tarihte sınava girmeyen öğrenciye, telafi sınavı verilmez.

ç) Bu sınavlar sonunda, mezuniyet için kalan ders sayısı hiç alınmamış dersler ile FF, YZ, DZ notu alınan dersler altı veya daha fazla olanların, Üniversite ile ilişikleri kesilir.

d) Bu sınavlar sonunda mezuniyet için iki ila beş dersi kalanlara, üç yarıyıl ek süre, ek sınavları almadan mezuniyet için iki ila beş dersi kalanlara dört yarıyıl ek süre ile kayıt hakkı tanınır. Ek süreler sonunda, mezuniyet için birden fazla dersi kalan öğrencilerin, Üniversite ile ilişikleri kesilir.

e) Mezuniyet için bir dersi kalanlara, sınırsız ek süre ile kayıt hakkı tanınır.

f) Program müfredatında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde, mezuniyet için gereken genel not ortalamasını sağlayamayanlara, diledikleri derslerden sınırsız ek süre ile kayıt hakkı tanınır.

g) Ek süre hakkı kazananlar, öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

ğ) Sınırsız ek süre hakkı tanınanlardan, açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz, Üniversite ile ilişiği kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diploma ve Başarı Belgeleri

Diploma şartları

MADDE 25 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programı bitirebilmesi ve diploma alabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olmasının yanında, eğitim planındaki tüm derslerden en az DD veya YT notu alması, lisansta 240, ön lisansta 120 AKTS’yi tamamlaması ve zorunlu stajları başarması gereklidir. Bu koşulları, bu Yönetmeliğe uyarak sekiz yarıyıldan önce sağlayan öğrenci, daha kısa sürede diploma alabilir.

(2) Bir öğrenciye, kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyıllık kısmındaki dersleri başarı ile tamamlamak, mezuniyet not ortalamasını sağlamak ve devam ettiği programdan kaydını sildirmek koşullarıyla, ön lisans diploması verilebilir.

Başarı belgeleri ve listesi

MADDE 26 – (1) Disiplin cezası almamış öğrencilerden, programın sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar şeref öğrencisi, 3.50-4.00 olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak mezun edilirler. Bu öğrencilere, diplomaları ile birlikte, başarılarını gösteren bir belge verilir.

(2) Öğrenciye, istediği takdirde, bir yarıyıla ait veya mezuniyet ile ayrılma durumlarında Üniversitede aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren ders başarı belgesi verilir.

(3) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde/programda her bir yarıyıl için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve genel not ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrenciler, liste halinde ilan edilir. Üniversiteye yatay geçişle gelen öğrencilerin, ilk %10’luk listeye katılması, öğrencilerin Üniversitedeki ilk yarıyıllarını bitirmelerinden itibaren başlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik izin

MADDE 27 – (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlere uygun özrünü belgeleyen öğrenci, ilgili yönetim kurulu kararıyla her defasında bir yarıyılı geçmemek üzere ön lisans programında iki yarıyıla, lisans programlarında dört yarıyıla kadar akademik izinli sayılır. Bir yıl süreli hazırlık sınıflarında, akademik izin yıllık olarak verilir. Ancak sürekli sağlık sorunlarını bir sağlık kuruluşundan alınan heyet raporu ile belgeleyenler, bu süre kısıtlaması dışındadır. Bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ders kaydı yaptıktan sonra akademik izinli sayılan öğrencinin ilgili dönemdeki derslerden kaydı silinir. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında, ilgili yarıyılın başlangıcından itibaren ilk dört hafta içinde yapılmayan akademik izin talepleri, işleme konulmaz. 

Duyuru ve tebligat

MADDE 28 – (1) Öğrencilere yapılacak genel duyurular, yazılı olarak birimlerdeki duyuru panoları veya internet sitesi vasıtasıyla ilan edilir.

(2) Öğrenciye yapılacak her türlü tebligat, öğrenciye veya öğrencinin öğrenci işlerine bildirdiği en son yazışma adresine gönderilerek yapılır.

(3) Öğrenci işlerine bildirilen yazışma adresi veya e-posta adresi değiştiği halde, bu değişikliği beş iş günü içinde bildirmeyen, yanlış ya da eksik bildiren öğrencinin beyan etmiş olduğu adreslerinden birine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir.

(4) Tebligatlar, elektronik yolla yapılabilir. Öğrenciler, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

Engelli öğrenciler

MADDE 29 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birim yönetim kurulu, engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 8/8/2016 tarihli ve 29795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ön lisans ve  Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 24 üncü maddede belirtilen azami sürelerin hesaplanması, 2014 ve öncesi girişli öğrenciler için, 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren uygulanmaya başlar.

(2) 23 üncü maddenin b  bendinde belirtilen ders tekrarı ile ilgili hüküm, 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren, birinci sınıfa kayıt yaptıracak öğrencileri kapsamakta olup, daha önce kaydolan öğrencileri kapsamaz.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin
Tarihi Sayısı
14.09.2019 30888