TR | EN
7- Örgütsel Güven, İş-Aile Çatışması ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkilerinin Belirlenmesi:

Seyahat Acentelerinde Bir Uygulama

Bu proje Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan SEÇİLMİŞ'in proje koordinatörlüğünde, yüksek lisans öğrencisi İlker KILIÇ tarafından yüksek lisans tezi kapsamında yürütülmüş olup üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur. Proje Kasım 2015’de başlamış olup Temmuz 2016’da tamamlanmıştır.

Çalışmanın amacı; Eskişehir'de bulunan seyahat acenteleri çalışanlarının algıladıkları örgütsel güven, iş-aile çatışması ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırmada anket tekniği kullanılmıştır. Çalışmada örgütsel güven; yöneticiye güven, çalışma arkadaşlarına güven ve örgüte güven alt boyutlarıyla, iş-aile çatışması; iş-aile ve aile-iş alt boyutlarıyla, işten ayrılma niyeti ise tek boyut olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, seyahat acenteleri çalışanlarının algılamış olduğu örgütsel güven ve alt boyutları ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve negatif yönlü; örgütsel güven ve alt boyutları ile iş-aile çatışması ile anlamlı ve negatif yönlü ve iş-aile çatışması ve alt boyutları ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki bulunmuştur.